Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

„Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”

Konkurs ogólnopolski
„Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”

Jest to pierwsza edycja Konkursu na Najlepszą Książkę „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …” edycja będzie odbywać się każdej jesieni.

Nasz cel
To wyłonienie i najpiękniej książki oraz pozytywny wpływ książki na kształtowanie osobowości dziecka, jego rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny; interesujący dziecko temat, rozwijający jego wyobraźnię i wrażliwość, skłaniający do myślenia, budujący pozytywny stosunek do świata i ułatwiający jego zrozumienie.

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU:

I. Organizator konkursu: Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie

II. Cele konkursu:

- inspirowanie do pracy twórczej;
- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
- rozbudzanie fantazji;
- popularyzacja działań plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci :

5-6 lat

2. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 2 prace z jednej placówki, po jednej pracy dla każdej kategorii wiekowej.

3. Technika wykonania oraz format prac A4 płaska do 5 stron.

4. Zgłaszane prace powinny być opisane na odwrocie wydrukiem komputerowym i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca, numer telefonu, e-mail.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów — prosimy o załączenie zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna dziecka oraz zgody nauczyciela prowadzącego. 6. Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny przez jury.

IV. Terminy:

1. Prace konkursowe z dopiskiem KONKURS: „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”, należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 23 listopada 2018 r. na adres:

Przedszkole Miejskie nr 11
ul. Podłosie 10
42-500 Będzin
z dopiskiem: Konkurs: „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola oraz http://blizejprzedszkola.pl/

V. Ocena i nagrody.

1. Oceny nadesłanych prac dokona niezależnie powołane przez organizatorów jury.

2. Czym będziemy kierować się w wyborze książek?
Jury Konkursu będzie działa w oparciu o regulamin, w którym bardzo istotne są kryteria oceny. Ocenie będą podlegać:

- umiejętność uchwycenia tematu,
- twórcza postawa autora,
- estetyka wykonania
- opracowanie redakcyjne książki;
- walory edytorskie (ilustracje + okładka),

3. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki przesłane pocztą.

4. Nauczycieli chcących otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w konkursie prosimy o wypisanie adresu E-mail.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów — prosimy o załączenie zgody uczestnika i opiekuna.

VI. Podsumowania końcowe.

1. Nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

2. Nadesłane prace nie będą zwracane, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celu promocji konkursu.

3. Więcej informacji o konkursie w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie, e-mail pm11@przedszkolebedzin.pl

Serdecznie zapraszamy!
Konkurs trwał do: 2018-11-23, 00:00
Konkurs 2018-10-02, 19:49 | autor: administrator strony
Przedszkolowo.pl logo